A Randomized, Single-blind, Group sequential, Active-controlled Study to evaluate the clinical efficacy and safety of α-Lipoic acid for critically ill patients with coronavirus disease 2019(COVID-19)
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.04.15.20066266 

Ming Zhong, Aijun Sun, Ting Xiao, Ge Yao, Ling Sang, Xia Zheng, Jinyan Zhang, Xuejuan Jin, Lei Xu, Wenlong Yang, Peng Wang, Kai Hu, Dingyu Zhang, Junbo Ge