GhWRKY68 reduces resistance to salt and drought in transgenic Nicotiana benthamiana
PLoS ONE (2015) - Comments
pubmed: 25793865  doi: 10.1371/journal.pone.0120646  issn: 1932-6203 

Haihong Jia, Chen Wang, Fang Wang, Shuchang Liu, Guilin Li, Xingqi Guo