A self-amplifying loop of YAP and SHH drives formation and expansion of heterotopic ossification
Science Translational Medicine (2021) - Comments
doi: 10.1126/scitranslmed.abb2233  issn: 1946-6234  issn: 1946-6242  pubmed: 34162750 

Qian Cong, Yuchen Liu, Taifeng Zhou, Yaxing Zhou, Ruoshi Xu, Caiqi Cheng, Hye Soo Chung, Meijun Yan, Hang Zhou, Zhiheng Liao, Bo Gao, Geoffrey A. Bocobo, Taylor A. Covington, Hyeon Ju Song, Peiqiang Su, Paul B. Yu, Yingzi Yang