Hydroxychloroquine in patients mainly with mild to moderate COVID–19: an open–label, randomized, controlled trial
bioRxiv (2020) - Comment
doi: 10.1101/2020.04.10.20060558 

Wei Tang, Zhujun Cao, Mingfeng Han, Zhengyan Wang, Junwen Chen, Wenjin Sun, Yaojie Wu, Wei Xiao, Shengyong Liu, Erzhen Chen, Wei Chen, Xiongbiao Wang, Jiuyong Yang, Jun Lin, Qingxia Zhao, Youqin Yan, Zhibin Xie, Dan Li, Yaofeng Yang, Leshan Liu