Bimetal-Organic-Framework Derivation of Ball-Cactus-Like Ni-Sn-P@C-CNT as Long-Cycle Anode for Lithium Ion Battery
Small (2017) - Comments
doi: 10.1002/smll.201700521  issn: 1613-6810  pubmed: 28544389  issn: 1613-6829 

Ruoling Dai, Weiwei Sun, Li-Ping Lv, Minghong Wu, Hao Liu, Guoxiu Wang, Yong Wang