Activation of CD137 Signaling Promotes Angiogenesis in Atherosclerosis via Modulating Endothelial Smad1/5-NFATc1 Pathway
Journal of the American Heart Association (2017) - Comments
pubmed: 28288971  doi: 10.1161/jaha.116.004756  issn: 2047-9980 

Jiayi Weng, Cuiping Wang, Wei Zhong, Bo Li, Zhongqun Wang, Chen Shao, Yao Chen, Jinchuan Yan